Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES:


1.1. ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden behorend bij Eenmalige parkeerovereenkomsten.

1.2. Vakantie Parking: de gebruiker van deze voorwaarden, het bedrijf dat het voertuig van reizigers in ontvangst neemt, beheert en aflevert ten behoeve van luchthavenreizigers, die op de luchthaven Schiphol gebruik maken van lijndiensten, charters of de trein.

1.3. MOTORVOERTUIG: motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994

1.4. KLANT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Vakantie Parking onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of met Vakantie Parking een overeenkomst aangaat. Vakantie Parking en Klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “Partijen”.

1.5. EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMST: een parkeerovereenkomst die wordt gesloten volgens de voorwaarden omschreven in artikel 2.6 van deze voorwaarden.

1.6. PARKEERDER: De eigenaar, kentekenhouder, gebruiker of inzittende van een motorvoertuig die dat motorvoertuig in of op de parkeeraccommodatie wil brengen of heeft gebracht.

1.7. PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig van de klant wordt geparkeerd. Dit betreft de periode vanaf het moment van aanname door onze chauffeurs tot het moment van afleveren bij de klant.

1.8 AANNAME: het moment dat de klant zijn/haar voertuig overhandigt aan Vakantie Parking, en Vakantie Parking het voertuig in ontvangst neemt, naar aanleiding van een Eenmalige parkeerovereenkomst tussen Klant en Vakantie Parking.

1.8. PARKEERACCOMMODATIE: parkeerterrein of garage/kelder met bijbehorende ruimten en terreinen welke is bedoeld voor het parkeren van Motorvoertuigen.

1.9. PAKEERSERVICE: de parkeerproducten van Vakantie Parking die geboekt kunnen worden te weten:

SHUTTLE SERVICE:

A. Klant rijdt naar onze parkeergarage, parkeert de auto en behoudt de autosleutels voor zo ver bezetting dit mogelijk maakt. Indien Vakantie Parking genoodzaakt is te verzoeken de sleutels af te geven in verband met hoge bezetting heeft Vakantie Parking hier het recht toe.

B. Klant wordt met onze shuttlebus naar de bocht tussen vertrekhal 2&3 op Schiphol gereden zoals overeengekomen in de eenmalige parkeerovereenkomst.

C. Klant wordt bij terugkomt tussen vertrekhal 2&3 in de bocht met onze shuttlebus opgehaald en bij de auto afgezet.

COMBI SERVICE:

A. De klant rijdt direct naar de vertrekhal en draagt de auto over in de bocht tussen vertrekhal 2&3 aan de chauffeur van Vakantie Parking.

B. De auto van de klant wordt door de chauffeur van Vakantie Parking geparkeerd op of in onze Parkeeraccommodatie.

C. De klant wordt bij terugkomst tussen vertrekhal 2 & 3 in de bocht met de shuttlebus van Vakantie Parking opgehaald en bij de auto van de klant afgezet.

VALET SERVICE:

A. De klant rijdt naar de vertrekhal en draagt zijn/haar auto over aan de chauffeur van Vakantie Parking in de bocht tussen vertrekhal 2 & 3.

B. De auto van de klant wordt door de chauffeur van Vakantie Parking geparkeerd op of in onze Parkeeraccommodatie.

C. Bij terugkomst staat de auto voor de klant gereed tussen vertrekhal 2 & 3 in de bocht.

1.10. PARKEERBEWIJS: parkeerkaart of ieder door Vakantie Parking aangewezen middel dat gebruikt kan worden om toegang tot de Parkeeraccommodatie te verkrijgen.

1.11. WEBSITE: de door Vakantie Parking op het internet geëxploiteerde website, met het adres www.vakantieparking.nl.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vakantie Parking en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant en Vakantie Parking ondertekende opdrachtbevestiging door Vakantie Parking is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door klant aan Vakantie Parking verstrekte informatie welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig en van de klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2 De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.3. Bij het tekenen van de parkeerovereenkomst worden de sleutels overhandigd en gaat de klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig door Vakantie Parking en dat Vakantie Parking bij terugkomst weer retourneert bij de vertrekhal voor de klant.

2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de overeenkomst vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd nadat de auto weer in ontvangst is genomen door de Klant.

2.5. De toegang tot Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen Klant en Vakantie Parking.

2.6. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Eenmalige Parkeerovereenkomsten. Eenmalige Parkeerovereenkomsten worden gesloten:

– via een verkregen Parkeerbewijs;

– via een eenmalige telefonische of online reservering

2.7. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Algemene Voorwaarden. De vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldende bepaling waarbij de strekking van deze Algemene Voorwaarden behouden blijft.

ARTIKEL 3: EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMST

3.1. Een eenmalige parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, nadat een klant houder is geworden van een parkeerbewijs en Vakantie Parking houder is geworden van een door de klant online of mondeling/telefonisch gemaakte reservering.

3.2. De duur van een eenmalige parkeerovereenkomst wordt bepaald aan de hand van de op het parkeerbewijs vermelde parkeerperiode.

3.3. Aan de parkeerder wordt een willekeurige plaats in de parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld, tenzij vooraf door de klant en Vakantie Parking schriftelijk een overeenkomst is aangegaan waarbij een specifieke plaats of gedeelte van de parkeeraccommodatie is aangewezen.

3.4. Overdekt parkeren geschied tegen betaling. Bij de valet service worden de auto’s een dag van tevoren klaar gezet in de vakken welke geen overkapping hebben.

ARTIKEL 4: RESERVEREN, BETALEN EN ANNULEREN

4.1. Reserveren: de klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een parkeerservice reserveren. De klant kan te allen tijde, indien bezetting dit mogelijk maakt, tot 30 minuten voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit maken.

4.2. Non acceptatie: Vakantie Parking heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

4.3. Betalen: betaling geschiedt op de site of contant bij vertrek (Schiphol) van de klant.

4.4. Dag te laat: Indien de klant later terugkomt dan gepland dient de klant dit per email bekend te maken. Er wordt €10,00 per extra dag in rekening gebracht.

4.5. Annuleren: De klant kan te allen tijde via de website of per email de reservering annuleren. Indien de klant opzegt/annuleert in de periode tot 2 uur voor uitvoering van de dienst, is hij/zij €10,00 annuleringskosten verschuldigd. Indien de klant binnen 2 uur voor uitvoering van de dienst opzegt/annuleert is de klant de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd.

4.6. No-show: Indien de klant de boeking niet heeft geannuleerd of de boeking heeft geannuleerd na de overeengekomen vertrektijd, maar niet verschijnt (no-show), is Vakantie Parking tevens gerechtigd om het gehele bedrag in rekening te brengen en deze automatisch af te schrijven.

4.7. Reservering wijzigen: Na totstandkoming van de overeenkomst kan de klant wijziging daarvan verzoeken. Indien klant de parkeerperiode wijzigt naar een kortere periode dan overeengekomen, blijft de klant de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding verschuldigd. Wijzigingen kunnen gemaild worden naar klantenservice@vakantieparking.nl of via (reservering wijzigen) onder het tabblad klantenservice.

4.7. Het minimumtarief voor Vakantie Parking bedraagt het tarief voor één dag.

ARTIKEL 5: IN – EN AFNAME

5.1. Parkeren: bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan Vakantie Parking (alleen geldig voor de service ‘Valet Parking’ en ‘Combi Parking’). Indien Vakantie Parking bij een Shuttle Service genoodzaakt is te verzoeken de sleutels af te geven in verband met hoge bezetting heeft Vakantie Parking hier het recht toe.

5.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van foto’s van het voertuig bij afgave tussen vertrekhal 2 & 3. Uit deze foto’s dient de staat van het voertuig te zien zijn. Indien de klant schade constateert bij de ontvangt van het voertuig, dient de klant ook foto’s van de schade te maken tussen vertrekhal 2 & 3

5.3. Retourneren: de klant dient Vakantie Parking, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als hij/zij geland is. Het voertuig en de sleutels worden aan de klant geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie, die aantoont dat de parkeerovereenkomst door de klant is aangegaan. Vakantie Parking behoudt zich
het recht een fotokopie te maken van de legitimatie. Vakantie Parking behoudt zich het recht het voertuig van de klant niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.

5.4. Klant behoudt zich het recht om bij ontvangst een ronde om de auto te doen om zelf te bepalen dat de auto in dezelfde staat is ontvangen.

5.5. Klachten over de dienstverlening van Vakantie Parking, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) schriftelijk op het contract te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan Vakantie Parking uw klacht niet in behandeling nemen.

5.6. Klant verklaart bij retour van de auto, middels ondertekening voor akkoord dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.

Na het verplaatsten van het Motorvoertuig van de plek waar gebruiker het Motorvoertuig voor retour van Vakantie Parking in ontvangst is genomen, vervallen alle aansprakelijkheden van Vakantie Parking met betrekking tot het Motorvoertuig.

5.7. Vertraging: de in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. Vakantie Parking heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat de klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. Vakantie Parking kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt.

5.8. Wachten: er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door Vakantie Parking geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht.

5.9. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant, voortvloeiende uit de Eenmalige Parkeerovereenkomst, niet op.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN KLANT

6.1. Klant is gehouden:
A. Er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Vakantie Parking zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal Vakantie Parking geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die Vakantie Parking opdracht heeft gegeven.

B. Dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.

C. Er zorg voor te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, voldoende verzekerd is.

D. Eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan de chauffeur, die het voertuig aanneemt, direct schriftelijk kenbaar te maken op het parkeerbewijs, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt.

E. Zich er bij het retourneren van het voertuig van te vergewissen dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig. Vermeende schades dienen op het contract te worden vermeld.

F. Aanwijzingen van het personeel van Vakantie Parking op te volgen en indien er sprake is van een Shuttle service het motorvoertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in/of bij de parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

G. Voor het meebrengen van de parkeertickets in tweevoud. Indien deze niet aanwezig zijn bij het afgeven van de auto kan er geen beroep worden gedaan op schade.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN/BEVOEGDHEDEN VAN VAKANTIE PARKING

7.1. A. Vakantie Parking is verplicht en bevoegd de auto van klant te parkeren.

B. Vakantie Parking is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.

C. Vakantie Parking is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.

D. Vakantie Parking is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie

E. Vakantie Parking verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te parkeren (Schiphol-Rijk en nabije omgeving). Vakantie Parking verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van Vakantie Parking minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief) alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

F. Vakantie Parking is bevoegd het voertuig van de klant te starten met een Jumpstarter (booster) wanneer het voertuig niet start.

G. Rijdbare schade welke veroorzaakt is door Vakantie Parking BV zal bij het eerste aanstaande (parkeer)moment door Vakantie Parking BV zelf gerepareerd worden bij een erkende lokale schadereparateur. De klant dient hieraan medewerking te verlenen, waarbij Vakantie Parking BV zich verplicht om te zorgen voor mogelijk noodzakelijk vervangend vervoer. Een en ander in goed overleg en zo hoog mogelijke ontzorging van de parkeerder.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De tussen partijen tot stand gekomen eenmalige parkeerovereenkomst omvat geen bewaking. Vakantie Parking sluit elke aansprakelijkheid uit voor beschadiging, diefstal, verlies e.d. aan/van het te parkeren c.q. geparkeerde motorvoertuig en andere eigendommen van de parkeerder of inzittenden, tenzij de parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Vakantie Parking.8.1a. De klant dient na een klacht of schademelding op verzoek van Vakantie Parking de parkeerovereenkomst in te scannen en te mailen. Wanneer Vakantie Parking de parkeerovereenkomst niet ontvangt kan de klacht of schade niet in behandeling worden genomen.

8.2. Vakantie Parking is niet verantwoordelijk voor gebruikersschade, onder gebruikersschade wordt verstaan; slijtage, krasjes, putjes, steenslag en beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van de auto verwacht worden.

Vakantie Parking is niet verantwoordelijk voor ruitschade.

8.2 A. Shuttle Parkeren valt volledig onder eigen risico van de klant.

8.3. Vakantie Parking is voorts niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten die door of namens Vakantie Parking worden aangeboden, tenzij de parkeerder kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Vakantie Parking.

Indien het voertuig van de klant niet functioneert/ niet start tijdens de periode van bewaarneming dan komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

8.4. De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie door parkeerder wordt veroorzaakt. Schade door de parkeerder veroorzaakt aan de parkeeraccommodatie dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van Vakantie Parking, de parkeerder voldoende zekerheid kan geven dat de schade op hem kan worden verhaald. Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of namens Vakantie Parking opgestelde expertise beslissend zijn. De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de parkeerder.

8.5. Indien de parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is opgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met parkeerder gesloten eenmalige parkeerovereenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden, is de parkeerder gehouden aan Vakantie Parking alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. nog te lijden als gevolg van voornoemde nalatigheid. Indien Vakantie Parking genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de parkeerder, is de parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in, als buiten rechte, aan Vakantie Parking te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.

8.6. Een tekortkoming van Vakantie Parking zal niet aan haar worden toegerekend indien Vakantie Parking in een toestand van overmacht verkeert. Vakantie Parking is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikel 7 lid 1, welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmacht toestand aan de zijde van Vakantie Parking.

8.7. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Vakantie Parking onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Vakantie Parking behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, hagelschade en stormschade dan wel een tekortkoming van hulppersonen.

8.8 Het achterlaten van persoonlijke eigendommen/waardevolle spullen in het motorvoertuig geschiedt op eigen risico.

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

9.1 Vakantie Parking verwerkt de door de parkeerder op de personal data page op de Website ingevulde persoonsgegevens, alsmede gegevens over zijn click- en surfgedrag en transacties via de Website. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden door Vakantie Parking nageleefd.

9.2 De gegevens van de parkeerder worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor het afwikkelen van de Gereserveerd Parkeren boeking, inclusief de betaling en klantenservice. Vakantie Parking gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de transacties van de parkeerder te analyseren en daarmee klantprofielen op te stellen. Deze profielen worden door Vakantie Parking gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op de website en om de parkeerder op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit het totale producten- en dienstenassortiment van Vakantie Parking. Vakantie Parking kan op verzoek van derden binnen Schiphol Group marketingacties uitvoeren met de adresgegevens van de parkeerder. Maximaal twee maal per jaar kunnen de adresgegevens van de parkeerder worden gebruikt voor een mailing van de verschillende dienstverleners, waarbij alleen Vakantie Parking de exclusieve toegang heeft tot de persoonsgegevens.

9.3. Indien de parkeerder bezwaren heeft tegen het verzamelen en analyseren van zijn gegevens voor het doen van op maat gesneden aanbiedingen door Vakantie Parking kan hij dit laten weten door een e-mail te zenden aan klantenservice@vakantieparking.nl. Mocht de parkeerder zijn gegevens willen verwijderen uit de bestanden van Vakantie Parking dan kan hij ook gebruik maken van dit e-mailadres, dan wel deze zelf wijzigen als het gaat om de gegevens genoemd in artikel 5.5.

9.4 De parkeerder kan zijn persoonlijke gegevens opslaan in een database via een speciale inlogmodule bij de “mijn account”- mogelijkheid op de Website, zodat bij volgende boekingen zijn gegevens niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden.

9.5 De parkeerder kan te allen tijde zelf via een speciale inlogmodule bij de “mijn account”- mogelijkheid via de website de opgeslagen persoonlijke gegevens wijzigen.

ARTIKEL 10: OVERIGE BEPALINGEN

10.1. Vakantie Parking behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. De meest recente Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website.

10.2 Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:

Vakantie Parking

Beechavenue 66
1119 PW Schiphol-Rijk
E-mail: klantenservice@vakantieparking.nl
Telefoon: 020 369 7503
www.vakantieparking.nl

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT

11.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Vakantie Parking en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Vakantie Parking is gevestigd.